หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านวิศวกรรมต่างๆ

การประชุมพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ


บรรยากาศการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เขตคลองเตย
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตคลองเตย


บรรยากาศการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เขตพระโขนง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง
การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนเขตพระโขนง
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง
การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนคลองเตย
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตยภาพบรรยากาศกิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 305 ท่าน ซึ่งภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังนี้
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุโบสถ ชั้น 2 วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มเขตคลองเตย เวลา 08.30 – 12.00 น. และกลุ่มที่ 2 กลุ่มเขตพระโขนง เวลา 13.30 – 16.30 น. มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 267 คน ซึ่งภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังนี้


กลุ่มที่ 1 เขตคลองเตย


กลุ่มที่ 2 เขตพระโขนง