หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3
(สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)

วีดีทัศน์ประกอบการประชุม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดย กทพ. ได้ตระหนักถึงความความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

โดยมีเรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 235 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานระดับเขต หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน/องค์กรเอกชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผู้นำชุมชนในพื้นที่ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาลในพื้นที่) สื่อมวลชน ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางในระยะ 500 เมตร ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเวทีการประชุมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้


กลุ่มที่ 1 กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่โครงการ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ติดต่อและประสานงานกลางของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณพศวร์ เลิศวิสุทธิ์
0 2318 7235 ต่อ 451
podsavee.l@chotichinda.com
ผู้ติดต่องานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
คุณบุษรา เสาวภาพ
0 2920 9930
bussara.eps@gmail.com

ผู้ติดต่องานด้านวิศวกรรมสำรวจและธรณีวิทยา
บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
คุณกนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม
0 2583 4405
kanoknet.wpc@gmail.com
ผู้ติดต่องานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์
คุณวาลิกา ภาณุพินทุ
0 2948 6014
pdc_con@yahoo.co.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Website hit counter by Smallseotools