หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

โครงการทางเชื่อมต่อทางเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1)


ความเป็นมาโครงการ

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พิจารณาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือที่มีความทันสมัย และรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคตได้ โดย กทท. ได้ทำการศึกษาจัดทำผังการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ระยะที่ 6 ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Container Ports) ให้มีการเก็บกองในแนวสูง รวมทั้งบูรณาการพื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการปฏิบัติการของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งประกอบด้วย คลังสินค้าเข้า เขตปลอดภาษี (Free Zone) ขนาดใหญ่ ลานบริหารจัดการรถบรรทุก และยังมีสถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกอยู่ในบริเวณเดียวกัน รวมทั้งมีแนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เป็นทางขึ้น-ลงทางพิเศษที่เชื่อมต่อกับบริเวณพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีและเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชในทิศทางไปยังถนนจตุโชติและถนนวงแหวนรอบนอกกรุเทพมหานครด้านตะวันออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ทำให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษได้โดยตรง รอบรังความต้องการขนส่งสินค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อมา กทท. ได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดบ้อมและออกแบบรายละเอียดของโครงการทางเขื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพอย่างยั่งยืน

กทพ. จึงจะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโครงข่ายโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคต รวมทั้ง กทพ. จะศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของโครงการ

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบานา-อาจณรงค์ (S1) มีวัตถุประสงค์ดังน

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

2) เพื่อสำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

3) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด

4) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


ที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลโครงการ


ดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลโครงการ