หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2


ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่โครงการ เวลา 08.30 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เวลา 13.30 – 16.30 น.

มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 222 คน ซึ่งภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังนี้


กลุ่มที่ 1 กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่โครงการ เวลา 08.30 – 12.00 น.กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เวลา 13.30 – 16.30 น.