หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

งานการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ และเข้าใจโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้

การพบประหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ

     ดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชน กรณีมีการพัฒนาโครงการ และเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ศึกษา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

     ดำเนินการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นและขอบเขตการศึกษาของโครงการ รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการประเด็นปัญหา

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

     ดำเนินการเพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางทางเลือกที่เหมาะสม)

     ดำเนินการเพื่อนำเสนอรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของโครงการ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

     ดำเนินการเพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบ และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกการพัฒนาโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา และแนวทาง/มาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษา และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น)

     ดำเนินการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ