หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

ขอบเขตการศึกษา


ในการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้

งานส่วนที่ 1 : งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

- งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน

- งานศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)


งานส่วนที่ 2 : งานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ

- งานสำรวจและรวบรวมข้อมูล

- งานวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร และกำหนดแนวทาง มาตรการ และโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

- งานจัดทำแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา


งานส่วนที่ 3 : งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- งานเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- งานประชาสัมพันธ์โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)


ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาและดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ภายใต้งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) มีระยะเวลารวม 517 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563