หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุโบสถ ชั้น 2 วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มเขตคลองเตย เวลา 08.30 – 12.00 น. และกลุ่มที่ 2 กลุ่มเขตพระโขนง เวลา 13.30 – 16.30 น. มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 267 คน ซึ่งภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังนี้


ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจัดประชุมสื่อประชาสัมพันธ์